Handelsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser

CVR nr: 32814484

Ice Cocktails: Salgs-, Leverings-, Betalings-, Returnerings- & Garantibetingelser

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale.


SALG: 
Priser oplyses i danske kroner og ekskl. dansk moms. Der tages forbehold for åbenlyse trykfejl og prisændringer. Tilbud er gældende i 30 dage om ikke andet er anført. I tilbud fremsendte målskitser, tegninger og brochurer er vejledende men uden forbindende for evt. ændringer fra producent etc.


LEVERING: 
Hvor intet andet er anført, afsendes varerne ab lager Dronninglund. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Reklamation over fragtskader skal foretages af modtageren direkte til fragtføreren/-selskabet. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give sælger skriftlig meddelelse herom.


LEVERINGSTID: 
Opgivne leveringstider må kun betragtes som omtrentlige og uforbindende. Ice Cocktails fraskriver sig ethvert ansvar for skader og andre tab, der er en følge af forsinket levering.


BETALING: 
Ice Cocktails betalingsbetingelser er netto kontant, hvis intet andet er anført. I praksis udbeder Ice Cocktails sig forudbetaling via netbank efter fremsendelse af faktura på e-mail.

Ved konto-kunder: Erlægges betalingen ikke rettidigt, forbeholder Ice Cocktails sig ret til at beregne en månedlig rente på 1,5 % fra forfaldstidspunktet, indtil betalingen finder sted. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Ice Cocktails, indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.


REKLAMATION: 
Evt. reklamationer på synlige fejl og mangler skal være Ice Cocktails i hænde senest 8 dage efter levering af varen. Returnering kun efter forud indgået aftale og på købers regning & risiko. Der ydes ingen reklamationsret/garanti på salg af brugt udstyr. Hvis køber for så vidt angår sælgers leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance, skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation over for sælger. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde sælger for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos sælger.

Har køber ikke inden for 3 måneder fra sælgers leveringstidspunkt foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangel-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende. Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan der ikke reklameres over. Reklamationsretten dækker ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod udstyret, utilsigtet brug af udstyret, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af udstyret eller andre lignende forhold, som fabrikken ikke har indflydelse på. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Reklamation over fragtskader skal foretages af modtageren direkte til fragtføreren/-selskabet.


RETURNERING: 
Varer tages kun retur efter Ice Cocktails’s accept og indgået aftale. Varen skal være ubrugt og i original emballage. Returneringsgebyr -50% af varens nypris, dog min. kr. 300,- returfragt for købers regning & risiko. Vi har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at vor garanti ikke omfatter varer, der har været udsat for manglende renholdelse, misbrug, overbelastning, normal slitage eller følger deraf. Varer under garanti skal indleveres med kopi af købsfaktura, for købers regning & risiko, til vort værksted med mindre andet aftales, f.eks. vedrørende større maskiner hvor reparation skønnes nødvendig på stedet. Varer ombyttes eller repareres efter skøn af Ice Cocktails og returneres for købers regning & risiko. Hvis varen ikke er omfattet af garanti, får køber tilbud på reparation, før en sådan udføres. Hvis Ice Cocktails har fremsendt servicemontør til en formodet garantisag, skal køber fremvise købsfaktura ved ankomst. Viser det sig, at varen ikke er omfattet af garanti grundet mislighold, overbelastning, betjeningsfejl, forsyningssvigt, må køber acceptere faktura for vor kørsel, evt. nye dele og arbejdstid.


ELSKROT: 
For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til § 9j, i miljøbeskyttelsesloven.


MANGLER: 
Viser det sig, at varen er behæftet med mangler, har sælger ret til at foretage afhjælpning. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning herved dækket af sælger.

Sælger kan dog vælge at lade andre foretage udbedringen. I så fald har sælger ret til at få udleveret defekte komponenter, som er erstattet af sælger. Såfremt det af disse komponenter fremgår, at sælger er uden skyld i den skete skade, forbeholder sælger sig ret til at kræve betaling for komponenterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning.

Ved anmeldelse af reklamationer skal det købte serienummer altid angives. Køber bærer selv risikoen for, at sælgers leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

Forsinket levering udover 2 mdr. berettiger ikke køber til annullering af ordren, såfremt overskridelsen er forårsaget af: Strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinket im- og eksporttilladelse, forsinkede materialeleverancer eller anden force majeure.


GARANTI: 
Ved anmeldelse af garanti skal det købte serienummer angives og købsfaktura vedlægges i kopi ved indsendelse. Der ydes 3 mdr. fuld garanti mod fabrikationsfejl. Efter udløbet af denne frist kan skjulte mangler ikke påberåbes. Garantien regnes fra leveringsdato. Hel eller delvis erstatning fastlægges på grundlag af vore materiale- undersøgelser. Garantien dækker endvidere arbejdsløn inden for normal arbejdstid i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.

Vi har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at vor garanti ikke omfatter varer, der har været udsat for manglende renholdelse, misbrug, overbelastning, normal slitage eller følger deraf. Producentens rengøringsvejledning og anvisning af rengøringsmidler skal altid følges, for at garantien er gældende.

Varer under garanti skal indleveres med kopi af købsfaktura, for købers regning & risiko, til vort værksted med mindre andet aftales, – f.eks. vedrørende større maskiner hvor reparation skønnes nødvendig på stedet. Varer ombyttes eller repareres efter skøn af Ice Cocktails og returneres for købers regning & risiko. Hvis varen ikke er omfattet er garanti, får køber tilbud på reparation, før en sådan udføres.


PRODUKTANSVAR: 
Indtil 3 måneder efter leveringen er vi ansvarlige for den skade, et af os leveret produkt forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi er ikke ansvarlige for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse. Vi er ej heller ansvarlige for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller produkter, hvori disse indgår, ligesom vi intet ansvar har for driftstab, avancetab eller andet direkte tab. I den udstrækning vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de to foregående afsnit. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden herom.


CE-MÆRKNING: 
De købte maskiner er alene CE-mærket. Alle andre mærkninger i henhold til andre regler er købers ansvar/risiko.


IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED:
Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom. Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.


GÆLDENDE RET: 
For alle retsforhold mellem køberen såvel som den, der hæfter for købers forpligtelser, og os, er den på sælgerens hjemsted gældende ret gældende.

Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem sælger og køber skal afgøres efter dansk ret ved sælgers hjemting eller Sø- og Handelsretten i København efter sælgers valg.

REFERENCER

Når du handler med Ice Cocktails acceptere du samtidig at vi må benytte jeres firmalogo i vores salgs og reference materiale. Dette kan være på vores hjemmeside eller i det skriftelige salgsmateriale. Hvis du ikke ønsker at fremstå i vores salgs og reference materiale skal du frasige dig dette i en mail til os.

e-handel salgsbetingelser

PRISER OG BETALING: Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv moms. Vi tager forbehold for trykfejl, fejl i tekst og prisændringer. Hvis du har spørgsmål om priser eller andet, så tøv ikke med at kontakte os. De oplyste priser omfatter ikke omkostninger til installation og montering, herunder bygningsændringer samt tilslutning til el, vand og lign. Ved ordreafgivelsen bedes køber oplyse sit CVR-nr. eller EAN-nr. for offentlige kunder.

Man kan vælge at betale på nettet med Dankort, Mastercard og Visa.

KUNDEOPRETTELSE: Alle virksomheder med et gyldigt CVR-nr. kan blive oprettet som kunde. Med et kundenummer bliver det meget lettere at handle på vores hjemmeside, da alle kunde informationer bliver gemt. For at blive oprettet som kunde, skal vi bruge firmanavn, adresse, postnummer og by, telefonnummer og e-mailadresse, samt CVR-nummer.

LEVERINGSBETINGELSER: Ab lager, Dronninglund. For mere udførlig beskrivelse af vores leveringsbetingelser, se venligst vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

REKLAMATION: Hvis de leverede varer ikke lever op til de forventede, eller hvis der er mangler eller forsendelsen er beskadiget, så ring venligst straks til Ice Cocktails efter modtagelsen.
Hvis en eller flere af de leverede varer er leveret forkert, så betaler Ice Cocktails de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen til os.
Ice Cocktails på tager sig intet ansvar for returnerede varer, som går tabt undervejs. Det påhviler kunden at sørge for kvittering for forsendelsen, så et eventuelt tab kan dokumenteres over for Postvæsenet. Til gengæld tager vi det fulde ansvar for, at varerne når frem til kunderne hurtigst og sikrest muligt.

FORTRYDELSESRET: Hvis du skulle fortryde dit køb, gælder der 14 dages retur/fortrydelsesret. Varen skal være ubrugt og i original emballage. På varer, der er individuelt fremstillet/tilpasset, er der dog ingen returret. Ligeledes er der ingen returret for bestillingsvarer, dvs. varer der ikke er i vores normale sortiment.